ទីតាំងកម្សាន្តដ៏ល្អបំផុត ទាំង 25 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជាមួយនឹងថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះមានតម្លៃធូរថ្លៃ ហើយក៏ជាកន្លែង ផ្តល់ទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាត សម្រាប់ថតរូបបង្ហោះ Instagram ដែរ!

សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តឆ្លងប្រទេស ឬទៅកាន់រដ្ឋណាមួយ អាចនឹងតម្រូវឲ្យមានការចំណាយលុយច្រើន ក្នុងការធ្វើដំណើរ ស្នាក់នៅ និងទៅលើម្ហូបអាហារជាដើម។
បើយោងទៅតាមប្រភព HomeToGo បានធ្វើការវិភាគ និងស្វែងរកទិសដៅក្នុងការធ្វើដំណើរកម្សាន្ត ដែលល្អបំផុត ហើយក៏ចំណាយតិចទៀតផង។ ប្រភពដដែលនេះបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់ ទៅលើអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន ចំនួន 1,000 នាក់ ភាគច្រើនកើតនៅចន្លោះឆ្នាំ 1981 ដល់ 1996 ដើម្បីធ្វើការបូកសរុប និងវាយតម្លៃទៅលើបទពិសោធន៍ នៃដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាគម្រោងក្នុងការដើរកម្សាន្តរបស់ពួកគេផងដែរ។ ជាការពិតណាស់ ភ្ញៀវទេសចរ ឬអ្នកដំណើរនីមួយៗតែងតែប្រាថា្ន ការធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរ ដែលមានតម្លៃសមរម្យ ទីកន្លែងមិនអាចបំភ្លេចបាន ក្នុងការផ្តិតយកទីតាំងអនុស្សាវរីយ និងបង្ហោះវាចូលទៅក្នុង Instagram ទីកន្លែងស្នាក់នៅល្អ រួមជាមួយនឹងម្ហូបអាហារឆ្ងាញ់ ក្នុងតម្លៃសមរម្យជាដើម។


បន្ថែមពីនេះ ដោយមានការចូលរួម ពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងដឹកជញ្ជូន ដែលជាភ្នាក់ងារទេសចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ប្រភព Yelp, Google Maps, Instagram និង HomeToGo ដែរនោះ ពួកគេបានធ្វើការវិភាគទៅលើទីក្រុងចំនួន 50 និងបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទីក្រុងល្អបំផុតចំនួន 25 ដែលមានថ្លៃជើងយន្តហោះ អាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅធូរថ្លៃ ព្រមទាំងសាកសមជាកន្លែងដ៏ល្អ សម្រាប់ការថតរូបបង្ហោះ Instagram ទៀតផង។ ទីក្រុងទាំងនោះមានដូចជា:


25. Sarasota, Florida


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 8.36
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.06
+ ពិន្ទុ Instagram: 6.42
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 7.51
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 5.52

24. Richmond, Virginia


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 6.06
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.1
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.1
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.75
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 6.3

23. Milwaukee, Wisconsin


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.85
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.12
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.11
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.13
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 6.37

22. Albuguerque, New Mexico


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.5
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.06
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.26
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.02
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 5.89

21. Salt Lake City, Utah


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.26
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.26
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.55
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 9.27
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 5.85

20. San Antonio, Texas


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.04
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.25
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.19
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 7.5
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 7.89

19. Columbus, Ohio


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.3
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.05
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.35
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.02
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 6.78

18. Houston, Texas


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 6.54
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.33
+ ពិន្ទុ Instagram: 6.07
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 7.71
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 8.67

17. Oakland, California


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 8.9
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.19
+ ពិន្ទុ Instagram: 6.81
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.54
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 5.78

16. Ann Arbor, Michigan


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 10
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.24
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 9.06
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 5.19

15. Memphis, Tennesse


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 6.32
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.19
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.42
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 10
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 6.59

14. Grand Rapids, Michigan


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 6.43
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5
+ ពិន្ទុ Instagram: 6.44
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 9.58
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 5.56

13. Philadelphia, Pennsylvania


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 6.95
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.47
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.6
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.33
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 8.04

12. New York City, New York


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.12
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 10
+ ពិន្ទុ Instagram: 7.87
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 5
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 7.56

11. Dallas, Texas


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.32
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.41
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.72
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 7.21
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 8.52

10. Baltimore, Maryland


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 8.25
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.28
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.30
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.23
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 6.56

9. Atlanta, Georgia


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.31
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.50
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.57
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.15
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 8.37

8. Jacksonville, Florida


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.04
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.08
+ ពិន្ទុ Instagram: 6.38
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 9.38
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 6.70

7. New Orleans, Louisiana


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 8.45
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 6.56
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.60
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 9.79
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 6.59

6. Chicago, Illinois


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 8.13
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 6.17
+ ពិន្ទុ Instagram: 6.05
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 7.92
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 8.37

5. Los Angeles, California


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.71
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 6.90
+ ពិន្ទុ Instagram: 7.79
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 6.56
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 10

4. Portland, Oregon


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 7.95
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.55
+ ពិន្ទុ Instagram: 6.46
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.33
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 7.19

3. Tampa, Florida


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 8.36
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.23
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.84
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 9.58
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 6.74

2. Detroit, Michigan


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 10
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 5.15
+ ពិន្ទុ Instagram: 5.89
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 8.33
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 7.04

1. Miami, Florida


+ ពិន្ទុថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ : 8.22
+ ពិន្ទុនៃបទពិសោធន៍ទីក្រុងទេសចរណ៍: 6.49
+ ពិន្ទុ Instagram: 10
+ ពិន្ទុតម្លៃ អាហារនិងភេសជ្ជៈ : 7.26
+ ពិន្ទុនៃកន្លែងដើរលេងពេលយប់: 9.30