ទ្រព្យសម្បត្តិសរុប (Net Worth) របស់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះ ជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិចក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានលាតត្រដាង!

មនុស្សទូទាំងពិភពលោក បានស្គាល់លោក Donald Trump រួចមកហើយ ដែលបច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច។ Donald Trump ជាមហាសេដ្ឋីប្រាក់វាល់លាន ហើយគាត់ក៏ជាប់ឈ្មោះជាប្រធានធិបតី ដែលមានជាងគេ នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិចផងដែរ។ 

 

សម្រាប់អត្ថបទនេះ រាងប្លែកពីរាល់ដង ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មី យើងនឹងលើកយកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវបញ្ជីឈ្មោះ របស់បេក្ខភាពឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2020 ខាងមុខ អមមកជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសរុប (Net Worth) ដែលពួកគេមាន ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹង!!

1. លោក Donald Trump 

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 3.1 ពាន់លានដុល្លារ។

2. លោក Tom Steyer

 

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 1.6 ពាន់លានដុល្លារ។

3. លោក John Delaney

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 200 លានដុល្លារ។

4. លោក Michael Bennet

 

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 15 លានដុល្លារ។

5. អ្នកស្រី Elizabeth Warren

អ្នកស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 12 លានដុល្លារ។

6. លោក Joe Biden

 

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 9 លានដុល្លារ។

7. អ្នកស្រី Kamala Harris

អ្នកស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 6 លានដុល្លារ។

8. លោក Joe Sestak

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 6 លានដុល្លារ។

9. លោក Beto O’Rourke

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 4 លានដុល្លារ។

10. លោក Bill de Blasio

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 2.5 លានដុល្លារ។

11. លោក Bernie Sanders

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 2.5 លានដុល្លារ។

12. លោក Jay Inslee

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 2 លានដុល្លារ។

13. អ្នកស្រី Amy Klobuchar

អ្នកស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 2 លានដុល្លារ។

14. លោក Cory Booker

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 1.5 លានដុល្លារ។

15. លោក Steve Bullock

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 1.5 លានដុល្លារ។

16. អ្នកស្រី Marianne Williamson

អ្នកស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 1.5 លានដុល្លារ។

17. អ្នកស្រី Kirsten Gillibrand

អ្នកស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 1 លានដុល្លារ។

18. លោក Seth Moulton

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 1 លានដុល្លារ។

19. លោក Andrew Yang

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 1 លានដុល្លារ។

20. លោក Julian Castro

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 70 ម៉ឺនដុល្លារ។

21. អ្នកស្រី Tulsi Gabbard

អ្នកស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 50 ម៉ឺនដុល្លារ។

22. លោក Tim Ryan

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 50 ម៉ឺនដុល្លារ។

23. លោក Pete Buttigieg

លោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប គិតជាទឹកប្រាក់ 10 ម៉ឺនដុល្លារ។

24. លោក Wayne Messam

ពុំទទួលបានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ ពីការបូកសរុបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក នៅឡើយ។

25. លោក William Weld

ពុំទទួលបានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ ពីការបូកសរុបទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក នៅឡើយ។

 

ប្រភពមកពីhttps://www.forbes.com/sites/forbespr/2019/08/14/introducing-2020-money-forbes-definitive-wealth-ranking--for-the-2020-presidential-candidates/#101d4dd33583