មេដឹកនាំរួម Quad បញ្ជាក់ឡើងវិញនូវ ឯកភាពអាស៊ាន និងភាពជាកណ្តាល
9 ម៉ោងមុន
ថៃ អះអាងថា អាចមានលទ្ធភាពអាចក្លាយជា ប្រទេសផលិតរថយន្តអគ្គិសនីធំជាងគេនៅក្នុងតំបន់!
10 ម៉ោងមុន
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្តោតលើសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ដែលកំពុងមានការប្រកួតប្រជែង និងមានការរីកចម្រើន
10 ម៉ោងមុន
សហគ្រាសប្រមាណ ១៧០ ក្រុមហ៊ុនកំពុងបោះទុន វិនិយោគជាច្រើន នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ
10 ម៉ោងមុន
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុក សេដ្ឋកិច្ចក្នុងវិស័យឌីជីថល ជាប្រភពកំណើនថ្មី និងអាចជួយជំរុញបង្កើន ផលិតភាពសម្រាប់វិស័យផ្សេងទៀត
10 ម៉ោងមុន
អាស៊ាន ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិន
12 ម៉ោងមុន
ព័ត៌មានបន្ថែម